ashkharhakruthun - աշխարհագրություն
geography - la géographie

English français    Western - occidental
geographic map la carte géographique ashkharhakragan kardez աշխարհագրական քարտեզ
flag(s) drapeau(x) trosh(ner) դրոշ(ներ)
frontier(s) frontière(s) sahman(ner) սահման(ներ)
territory le territoire daradzk տարածք
country / countries pays yergir / yergrer երկիր / երկրեր
capital (city) la capitale mahrakaghak մայրաքաղաք
city / cities, town(s) ville(s) kaghak(ner) քաղաք(ներ)
citizen le citoyen kaghakatsi քաղաքացի
inhabitant(s) habitant(s) pnagitch(ner) բնակիչ(ներ)
language(s) langue(s) lezu(ner) լեզու(ներ)
Georgia

Georgian
la Géorgie

géorgien
Vrasdan

vratsi
Վրաստան
վրացի
Armenia

Armenian
l'Arménie

arménien
Hahasdan

hah
Հայաստան
Հայ
Erevan " Yerevan Երեւան
Europe " Yevroba Եվրոպա
Russian(s) russe(s) rus(ner) ռուս(ներ)
Greek grec huhn հույն
English anglais ankliatsi անգլիացի
French français fransiatsi Ֆրանսիացի


direction(s) - ughghuthun(ner) ուղղություն(ներ)

English français    Western - occidental
North le Nord hhusis հյուսիս
South le Sud harav հարավ
East l'Est arevelk արեւելք
West l'Ouest arevmudk արեւմուտք
compass la boussole goghmnatsuhts կողմնացույց


տեղ , դիրք - degh, tirk - location - le lieu (tegh - degh) տեղ

English français    Western - occidental
up haut verev վերեւ , վերև
down bas nerkev ներքեւ , ներքև
on sur vra վրա
under sous nerko, dag ներքո , տակ
outside à l'extérieur turs դուրս
inside à l'intérieur ners ներս
in dans -um , metch -ում , մեջ
at à -um , -in -ում , -ին
in front of devant artchev առջեւ , առջև
right droite atch աջ
left gauche tsakh ձախ
between entre mitchev միջեւ , միջև
here ici ahsdegh այստեղ
there là, là-bas ahndegh այնտեղ
near près, proche mod մոտ
far loin, lointain heru հեռու