question(s) - harts(er) հարց(եր)

English français    Western - occidental
Who? Qui ? Ov ? Ո ՞ վ
What? Quoi ? Intch ? Ի ՞ նչ
Which? Quel ? Intchbisi ? Ինչպիսի ՞
How? Comment ? Intchbes ? Ինչպե ՞ ս
How much?

How many?
Combien ? Intchkan ?

Vorkhan ?
Ինչքա ՞ ն
Որքա ՞ ն
Where? Où ? Vordegh ?

Ur ?
Որտե ՞ ղ
Ու ՞ ր
When? Quand ? Erp ? Ե ՞ րբ
Why? Pourquoi ? Intchu ? Ինչու ՞
Because ... Parce que ... vorovhedev ... Որովհետև ...
the answer la réponse badaskhan պատասխան