harts(er) հարց(եր) - question(s)

English français    Eastern - oriental
Who? Qui ? Ov ? Ո ՞ վ
What? Quoi ? Intch ? Ի ՞ նչ
Which? Quel ? Intchpisi ? Ինչպիսի ՞
How? Comment ? Intchpes ? Ինչպե ՞ ս
How much?

How many?
Combien ? Intchqan ?

Vorqan ?
Ինչքա ՞ ն
Որքա ՞ ն
Where? Où ? Vortegh ?

Ur ?
Որտե ՞ ղ
Ու ՞ ր
When? Quand ? Erb ? Ե ՞ րբ
Why? Pourquoi ? Intchu ? Ինչու ՞
Because ... Parce que ... vorovhetev ... Որովհետև ...
an answer, a reply une réponse pataskhan պատասխան